Kommunistiska vänstern

Två huvudsakliga strömningar representerar den vänsterkommunistiska traditionen, vars olika grupper och organisationer uteslöts ur Tredje Internationalen under dess degenereringsprocess efter segern för den stalinistiska kontrarevolutionen: den italienska vänstern och den tysk-holländska vänstern (också känd som ”rådskommunister”).

En oförmåga att identifiera arbetarklassens kampterräng

Hur har grupperna i den kommunistiska vänstern analyserat proteströrelsen kring Black Lives Matter?

Målet med denna polemik är att stimulera en debatt i den proletära politiska miljön. Vi hoppas att den kritik som riktas mot andra grupper ska leda till olika svar eftersom den kommunistiska vänstern endast kan stärkas genom en öppen konfrontation av våra skiljaktigheter.

Diskussionsmöte: Tyskland och världsrevolutionen 1918-1923

Den 4 November 1918 gjorde matroserna i Kiel på den tyska östersjökusten myteri och vägrade lyda order om att mobilisera sig för ytterliggare ett lönlöst sjöslag. Inför hotet om en brutal repression mot matroserna svarade arbetarna i Kiel med en massiv strejkrörelse. Inom ett par dagar så uppstod beväpnade arbetar och soldatråd över hela Tyskland. Denna revolt innebar slutet på den imperialistiska slakten.

Gemensamt uttalande från grupper inom den internationella kommunistiska vänstern om kriget i Ukraina

Den kommunistiska vänsterns organisationer måste ställa upp på ett enat försvar av sitt gemensamma arv, den proletära internationalismens principer, särskilt i en tid av stor fara för världens arbetarklass. Det imperialistiska blodbadets återkomst till Europa i och med kriget i Ukraina är en sådan tid. Därför publicerar vi nedan, tillsammans med andra undertecknare från den kommunistiska vänstertraditionen (och en grupp med en annan inriktning som stöder uttalandet fullt ut), ett gemensamt uttalande om de grundläggande perspektiven för arbetarklassen inför det imperialistiska kriget.

Internationalism nr 7 1945: Vänsterfraktionen - metoden för att formera partiet.

Den här artikeln, baserar sig på lärdomarna från tredje internationalens degenerering, och syftar till att utveckla de kriterier som måste gälla för inrättandet av ett framtida världsparti. De två kapitel som vi publicerar i den här återblicken; det första "Vänsterfraktionen" och det sjätte "Metod för formerandet av partiet" berör de politiska frågor som ställts sedan grundandet av den tredje internationalen och förser oss med sammanhängande argument för att förstå dem.

Välkomna, IKS nya sektioner i Turkiet och på Filippinerna!

Under IKS senaste kongresser, har vi pekat på en internationell trend som består i att nya grupper uppstår och individer kommer fram, som rör sig mot vänsterkommunistiska ståndpunkter, och vi har lyft fram både betydelsen i denna process, och det ansvar som det innebär för vår organisation:

Cajo Brendel (1915-2007) är död

Cajo Brendel dog vid 91 års ålder den 25 juni 2007. Han var den siste av de holländska ”rådskommunisterna”. Cajo var en god vän och kamrat i kampen, som mycket livligt försvarade sina ståndpunkter men som samtidigt var varmhjärtad och jovialisk i sitt kamratskap. När han fyllde 90 år skrev vi en artikel förra året om honom i vår publikation i Nederländerna, Wereldrevolutie nr 107. Här vill vi lite mer utförligt skriva om hans liv och våra band med honom.

Maj 1937 Kulor, maskingevär, fängelser: detta är svaret från Folkfronten till arbetarna i Barcelona

Den italienska vänsterfraktionen, tillsammans med den nyligen bildade belgiska fraktionen, gav ut manifestet om händelserna i Barcelona i maj-juni 1937 som vi publicerar nedan. 70 år senare utmärker den sig för sin politiska klarhet och dess orubbliga lojalitet till internationalismen och den proletära autonomin. Även om vissa formuleringar inte längre är våra (t.ex. idén om partiet som klassen ”hjärna”), är manifestets betoning på den absoluta nödvändigheten för den kommunistiska politiska organisationen som den bästa försvararen av arbetarklassen självständighet lika giltig idag som den var då.

Från Bilan nr 36, oktober-november 1936: De nya institutionernas betydelse…

När det kapitalistiska attacken kom i form av Francos uppror, så skulle vare sig POUM eller CNT ens drömma och att uppmana arbetarna till att gå ut på gatorna. De organiserade delegationer för att gå till Companys för att skaffa vapen. Den 19 juli gick arbetarna ut spontant – genom att utlysa generalstrejk så bekräftade bara CNT och UGT hur tillståndet de facto var.

Sedan Companys, Giral och deras likar omedelbart ansågs vara proletariatets allierade, de som kunde ge nycklarna till vapenförråden, så var det ganska naturligt, att när arbetarna krossade armén och tog upp vapen ingen ens tänkte på att ställa frågan om att krossa staten, vilken med Companys i spetssen förblev intakt. Från och med nu försökte man sprida den utopiska idén om att det var möjligt att genomföra en revolution genom att expropriera fabriker och ta över mark utan att röra den kapitalistiska staten, inte ens dess banksystem.

Spanien 36: Hur folkfronten vände inbördeskriget till ett imperialistiskt krig

Åren mellan 1930 och 1937 var en period när borgarklassen förberedde sig för krig, på efter att den revolutionära vågen 1917-23 hade brunnit ned till aska. Över hela världen var arbetarklassen besegrad, sönderslagen, infångat i kapitalismens snaror, vilken hade lyckats dra med dem från att försvara sina egna klassintressen genom att ställa upp det falska valet mellan fascism och demokrati, och tvinga in den i en nationalistisk hysteri som ofrånkomligen ledde fram till kriget.

Arbetarrörelsens historia: Vänsterfraktioner i försvaret av det proletära perspektivet

I dessa tider då perspektivet av att avskaffa det kapitalistiska samhället och dess barbari tycks ”utom räckhåll” för de flesta arbetare, måste revolutionärer mer än någonsin insistera på långsiktigheten i sitt arbete och inte enbart låta sig fixeras av den omedelbara situationens omständigheter. Revolutionärers arbete riktar sig alltid mot framtiden och inte enbart en kamp till försvar av proletariatets omedelbara intressen. Som historien har visat, kan bara en revolution bli framgångsrik om den revolutionära organisationen, om partiet, motsvarar de uppgifter som den måste fullgöra.

Men ett parti som kan fullgöra sina uppgifter uppstår varken som en enkel proklamation eller spontant, utan är resultatet av många års uppbyggande och kamp. I detta avseende är dagens revolutionärer redan involverade i att förbereda bildandet av det framtida partiet. Det vore fatalt om revolutionärer underskattade den historiska betydelsen av sitt arbete.

Den proletära politiska miljön och frågan om kriget: Faran för sekterism i det internationalistiska lägret

Vid slutet av år 2003 bevittnade vi hur världskapitalismen tog ytterligare ett steg mot avgrunden - ett steg som togs i och med det andra kriget i Persiska viken i mars 2003

 I förhållande till den slakt som detta krig representerar, har de viktigaste grupperna i den internationella kommunistiska vänstern återigen visat att de är kapabla att svara på den borgerliga propagandan genom att anta resoluta internationalistiska ståndpunkter. Gentemot de ideologiska kampanjerna från borgarklassen som syftar till att förvirra arbetarklassen, försvarade dessa grupper marxismens ABC. Detta betyder förstås inte att dessa organisationer försvarade identiskt lika ståndpunkter. Nej, utifrån vår ståndpunkt, har ingripandet från de flesta av dem visat på stora svagheter, i synnerhet vad det gäller att förstå den fas av imperialistiska konflikter som påbörjades i och med kollapsen av Östblocket och som resulterade också i att dess rival, Västblocket, upplöstes

De internationella kommunistiska konferenserna 1976-80

De internationella kommunistiska konferenserna 1976-80

Lärdomar ur arbetarrörelsens erfarenhet

För tjugofem år sedan, i maj 1980, upplöstes den cykel av internationella konferenser för den kommunistiska vänstern som initierats av PCInt, (Battaglia Communista) fyra år tidigare i total förvirring, efter att man antagit en motion om partiet som lagts fram av PCInt och CWO (Communist Workers’ Organisation). Denna motion hade som syfte att uttryckligen utesluta IKS på grund av vår så kallade ”spontanistiska” ståndpunkt i organisationsfrågan.

Lenin som filosof - Anton Pannekoek

Lenin som filosof - Anton Pannekoek (1938)

Denna text var tidigare utgiven av Arbetarpress (Förbundet Arbetarmakts förlag) juni 1973 i en stencilerad pamflett. Denna text är inskannad och konverterad till text från denna förlaga samt korrekturläst med vissa rättningar och tillägg gjorda. Som förlaga för FAM:s översättning är troligtvis den tyska utgåvan från 1938, då översättningen verkar följa denna närmare än den engelska utgåvan som gavs ut 1948 av Paul Mattick, där Anton Pannekoek själv översatte sin skrift till engelska och därvid gjort vissa mindre tillägg och omskrivningar. Vi har endast smärre ändringar och rättelser där det uppenbart varit felaktigheter och där innebörden varit oklar. I dessa fall då utgått från den tyska utgåvan (Anton Pannekoek, Lenins als Philosoph, Europäische Verlagsanstalt Frankfurt, 1969, utgiven av Alfred Schmidt). Den tyska utgåvan publicerades ursprungligen 1938 i Band I i Bibliothek der ‘Rätekorrespondenz’ som gavs ut av GIK (Gruppe Internationaler Kommunisten) i Holland. Eftersom denna text blivit inskannad från ett dåligt stencilerat underlag kan det ha insmugit sig andra fel som vi inte upptäckt.

Prenumerera på RSS - Kommunistiska vänstern