Gemensamt uttalande från grupper inom den internationella kommunistiska vänstern om kriget i Ukraina

Printer-friendly version

Den kommunistiska vänsterns organisationer måste ställa upp på ett enat försvar av sitt gemensamma arv, den proletära internationalismens principer, särskilt i en tid av stor fara för världens arbetarklass. Det imperialistiska blodbadets återkomst till Europa i och med kriget i Ukraina är en sådan tid. Därför publicerar vi nedan, tillsammans med andra undertecknare från den kommunistiska vänstertraditionen (och en grupp med en annan inriktning som stöder uttalandet fullt ut), ett gemensamt uttalande om de grundläggande perspektiven för arbetarklassen inför det imperialistiska kriget.

*********************************************

Arbetarklassen har inget fosterland!

Ner med alla imperialistiska makter!

I stället för kapitalistiskt barbari: socialism!

 

Kriget i Ukraina utkämpas i enlighet med de motstridiga intressena hos alla olika imperialistiska makter, stora som små - inte i arbetarklassens intresse, som är en klass med internationell enighet. Det är ett krig om strategiska territorier, om militär och ekonomisk dominans som utkämpas öppet och i det fördolda av de krigshetsare som står i spetsen för USA, Ryssland och de västeuropeiska statsapparaterna, där den ukrainska härskande klassen inte är en oskyldig spelpjäs på det världsimperialistiska schackbrädet.

Arbetarklassen, inte den ukrainska staten, är det verkliga offret för detta krig, antingen som mördade försvarslösa kvinnor och barn, svältande flyktingar eller inkallad kanonmat i någon av arméerna, eller i den ökande misär som krigets effekter kommer att medföra för arbetare i alla länder.

Kapitalistklassen och dess borgerliga produktionssätt kan inte övervinna sina motsättningar, de nationella uppdelningar som leder till imperialistiska krig. Det kapitalistiska systemet kan inte undvika att sjunka ner i ett större barbari.

Men världens arbetarklass kan å sin sida inte undvika att utveckla sin kamp mot försämrade löner och levnadsstandard. Det senaste kriget, det största i Europa sedan 1945, ger en föraning om kapitalismens framtid i världen om arbetarklassens kamp inte leder till att borgarklassen störtas och ersätts av arbetarklassens politiska makt, proletariatets diktatur. F

De olika imperialistiska makternas krigsmål och lögner

Den ryska imperialismen vill vända det enorma bakslag den drabbades av 1989 och återigen bli en världsmakt. USA vill bevara sin supermaktsstatus och sitt världsledarskap. De europeiska makterna fruktar Rysslands expansion men också USA:s förkrossande dominans. Ukraina vill alliera sig med den mäktigaste imperialistiska starke mannen.

Vi måste inse att USA och västmakterna har de mest övertygande lögnerna och den största mediala propagandaapparaten för att rättfärdiga sina verkliga mål i detta krig - de ska reagera på rysk aggression mot små suveräna stater, försvara demokratin mot Kremls autokrati, upprätthålla de mänskliga rättigheterna inför Putins brutalitet.

De starkare imperialistiska gangstrarna har vanligtvis den bättre krigspropagandan, den större lögnen, eftersom de kan provocera och manövrera sina fiender till att skjuta först. Men kom ihåg hur dessa makter nyligen uppträdde så fredligt i Mellanöstern, i Syrien, Irak och Afghanistan, hur USA:s flygvapen nyligen jämnade staden Mosul med marken, hur koalitionsstyrkorna besegrade den irakiska befolkningen med den falska ursäkten att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Minns även de otaliga brott som dessa demokratier begått mot civila under det senaste århundradet, vare sig det var under 1960-talet i Vietnam, under 1950-talet i Korea, under andra världskriget i Hiroshima, Dresden eller Hamburg. De ryska våldsamheterna mot den ukrainska befolkningen är i huvudsak hämtade från samma imperialistiska regelbok.

Kapitalismen har katapulterat mänskligheten in i en era av permanent imperialistiskt krig. Det är en illusion att be den att "stoppa" kriget. "Fred" kan bara vara ett mellanspel i den krigiska kapitalismen.

Ju mer den sjunker ner i en olöslig kris, desto större blir den militära förstörelse som kapitalismen kommer att åstadkomma, vid sidan av de växande katastroferna med föroreningar och farsoter. Kapitalismen är rutten och mogen för revolutionär förändring.

Arbetarklassen är en sovande jätte

Det kapitalistiska systemet, som mer och mer blir ett system av krig och alla dess fasor, ser för närvarande inget betydande klass-motstånd mot sitt styre, vilket gör att proletariatet tvingas till en allt värre exploatering av sin arbetskraft och de ultimata uppoffringar som imperialismen kräver av det på slagfältet.

Utvecklingen av försvaret av dess klassintressen, liksom dess klassmedvetande som stimuleras av det revolutionära avantgardet, döljer en ännu större potential hos arbetarklassen, nämligen förmågan att förenas som klass för att helt och hållet störta borgarklassens politiska apparat, vilket den gjorde i Ryssland 1917 och hotade att göra i Tyskland och på andra håll vid den tiden. Det vill säga att störta det system som leder till krig. Oktoberrevolutionen, och de uppror som den gav upphov till i de andra imperialistiska makterna, är faktiskt ett lysande exempel inte bara på motstånd mot kriget utan också på ett angrepp på borgarklassens makt.

I dag är vi fortfarande långt ifrån en sådan revolutionär period. På samma sätt är villkoren för proletariatets kamp annorlunda än de som rådde vid tiden för den första imperialistiska slakten. Vad som däremot förblir detsamma, inför det imperialistiska kriget, är den proletära internationalismens grundläggande principer och de revolutionära organisationernas plikt att försvara dessa principer med näbbar och klor, mot strömmen, när det är nödvändigt, inom proletariatet.

Den politiska tradition som har kämpat för, och fortsätter att kämpa för, internationalism mot det imperialistiska kriget

Byarna Zimmerwald och Kienthal i Schweiz blev berömda som mötesplatser för socialister från båda sidor under första världskriget för att inleda en internationell kamp för att få slut på slakten och fördöma de patriotiska ledarna i de socialdemokratiska partierna. Det var vid dessa möten som bolsjevikerna, med stöd av Bremenvänstern och den holländska vänstern, förde fram de grundläggande principerna för internationalism mot imperialistiska krig som fortfarande är giltiga i dag:

Inget stöd till något av de imperialistiska lägren, förkastande av alla pacifistiska illusioner och erkännandet av att endast arbetarklassen och dess revolutionära kamp kan sätta stopp för det system som bygger på exploatering av arbetskraften och som ständigt genererar imperialistiska krig.

Under 1930- och 1940-talen var det bara den politiska strömning som nu kallas den kommunistiska vänstern som höll fast vid de internationalistiska principer som utvecklades av bolsjevikerna under första världskriget. Den italienska vänstern och den holländska vänstern motsatte sig aktivt båda sidor i det andra imperialistiska världskriget och förkastade både det fascistiska och antifascistiska rättfärdigandet av slakten - till skillnad från de andra strömningar som hävdade den proletära revolutionen, inklusive trotskismen. Därmed vägrade dessa kommunistiska vänstergrupper att stödja det stalinistiska Rysslands imperialism i konflikten.

I dag, när den imperialistiska konflikten i Europa accelererar, fortsätter de politiska organisationer som bygger på den kommunistiska vänsterns arv att hålla upp fanan för en konsekvent proletär internationalism, och utgör en referenspunkt för dem som försvarar arbetarklassens principer.

Det är därför som organisationer och grupper inom den kommunistiska vänstern idag, som är små till antalet och inte särskilt kända, har beslutat att publicera detta gemensamma uttalande, och sprida de internationalistiska principer som utvecklades under de två världskrigens barbari så brett som möjligt.

 

Inget stöd till någon sida i det imperialistiska blodbadet i Ukraina.

Inga illusioner om pacifism: kapitalismen kan bara leva genom ändlösa krig.

Endast arbetarklassen kan sätta stopp för det imperialistiska kriget genom sin klasskamp mot exploatering som leder till att det kapitalistiska systemet störtas.

Proletärer i alla länder, förena er!

--------------------------------------------

International Communist Current (www.internationalism.org)

Istituto Onorato Damen (www.istitutoonoratodamen.it)

Internationalist Voice (en.internationalistvoice.org)

Internationalist Communist Perspective (Korea) stöder fullt ut det gemensamma uttalandet (국제코뮤니스트전망 - International Communist Perspective (jinbo.net))

Geografisk region: 

Politiska strömningar och länkar: 

Rubric: 

Den imperialistiska konflikten i Ukraina