Obekväma sanningar om miljörörelsen

Utskriftsvänlig versionSend by email

  Al
  Gore skämde en gång ut sig genom att påstå
  att han var mannen bakom Internet, men han har varit betydligt mer
  framgångsrik i att utnämna sig till kung av
  miljörörelsen. Den globala uppvärmningen har varit Al
  Gores signaturtema, vilket har givit honom en Oscar för sin
  självuppblåsta dokumentär ”An
  Inconvenient Truth”
  ,
  och en Nobelprisnominering, vilket har förvandlat honom till
  möjlig presidentkandidat 2008. Vissa borgerliga bedömare
  lyfter fram tandemparet Gore-Obama som ett oslagbart ”dream team”
  som skulle göra det möjligt för borgarklassen att
  sätta tillbaka Demokraterna i Vita Huset, och därmed börja
  reparera den skada som orsakats genom åtta års
  katastrofal förstörelse av Amerikas politiska kapital och
  trovärdighet, som orsakats av den inkompetenta
  Bushadministrationen. Även om Gore har blivit miljörörelsens
  ikonliknande galjonsfigur, är han inte ensam. Att vira in sig i
  grönt har plötsligt blivit högsta mode. För
  borgarklassen i allmänhet är miljöfrågan ”het”.
  Olika företag bjuder över varandra i sin iver att utmåla
  sig själva som miljömedvetna.

  Global
  uppvärmning i verkligheten

  Det måste
  stå utom allt tvivel, att den världsomspännande
  kapitalismens har kommit att orsaka en fruktansvärd
  miljöförstörelse, i ett system vars drivkraft är
  den oförsonliga jakten på profiter och ekonomisk
  expansion till vilket pris som helst. Trots den kör av tvivel
  som utgår från köpta propagandister i tjänst
  hos diverse högertankesmedjor och lobbyister från
  energiindustrin,har ackumulerandet av växthusgaser i
  atmosfären, orsakade av allt mer omfattande förbränning
  av fossila bränslen som ger energi åt industrin,
  transporterna och uppvärmning under kapitalismen, och den därpå
  ökande globala uppvärmningen, kommit att bli en allt mer
  uppenbar verklighet.

  Den
  härskande klassens högerflygel har hela tiden försökt
  utså förvirring kring detta genom att peka på
  fenomenet av en naturlig global uppvärmning. Det är sant,
  att under jordens geologiska historia, över miljoner år,
  har det funnits växlande perioder av uppvärmning och
  nedkylning av atmosfären. Dessa klimatförändringar
  ägde vanligen rum under perioder av tusentals, till och med
  miljoner år, och hade en relativt begränsad påverkan.
  Orsakerna uppges vara uppkomsten av solfläckar och andra
  fenomen på solen, förändringar i djuphavsströmmar
  – vilka orsakades när uppvärmning av andra orsaker
  ändrade salthalten i haven, som sedan orsakade ytterligare
  klimatförändringar.

  Den senaste
  istiden slutade för 10 000 år sedan. Det pågår
  en omfattande diskussion i den vetenskapliga litteraturen om det har
  funnits en ”liten istid” som sträckte sig från
  1500-talet fram till 1850, som hade betydande påverkan i
  Europa och Nordamerika, med skördar som slog fel, svält,
  och kulturella och ekonomiska förändringar som
  nödvändiggjordes av en kallare temperatur. Under
  1600-talet utvidgades glaciärer i Alperna och förstörde
  byar. Kanalerna i Holland bottenfrystes. Themsen fryste för
  första gången 1607 och sista gången 1814. 1780
  fryste New Yorks hamn och folk kunde promenera på isen mellan
  Manhattan och Staten Island. Island var helt isolerat av havsis som
  sträckte sig tiotals mil i varje riktning. Den lilla istiden
  har av vissa tillskrivits en minskad solaktivitet och solfläckar.

  Sedan 1850
  har det ägt rum en stegvis uppvärmning av jordens atmosfär
  och en smältning av glaciärer, som allmänt tillskrivs
  dessa naturliga processer, och sker mycket långsamt.
  Propagandister på högerflygeln, särskilt i USA, har
  förminskat betydelsen av forskning som påvisar hotet från
  växthusgaser, och föredrar att skjuta ansvaret för
  den globala uppvärmningen på dessa naturliga processer
  enbart. Men, sedan slutet av 1880-talet, i och med uppkomsten av den
  kapitalistiska massproduktionsindustrin, och den därmed
  kraftigt ökande förbränningen av fossila bränslen,
  har det skett en snabb ökning av ackumulerade växthusgaser
  i atmosfären, och en accelerering av den globala uppvärmningen,
  särskilt de senaste femtio åren.

  Det har
  utvecklats en allmän konsensus om farorna med växthusgaser
  i den vetenskapliga miljön och det finns inte längre några
  kontroverser om växthusgasernas roll i den globala
  uppvärmningen. Problemet med miljörörelsen är
  dess förkärlek att skylla problemen på mänsklig
  aktivitet och den moderna teknologin i sig. Tendensen hos
  miljöaktivisterna är att se överkonsumtionen – för
  mycket bilism, för mycket ”lyxliv” hos massorna, vilket
  orsakar för mycket industriproduktion, som orsaken till
  miljökrisen. Detta öppnar dörren till diverse
  antiteknologiska ideologier som rättfärdigar åtstramning,
  uppoffringar, och nedskärningar i arbetarklassens
  levnadsstandard.

  Utan ett proletärt, marxistiskt perspektiv,
  misslyckas miljörörelsen att förstå, att det är
  det kapitalistiska produktionssättet som är ansvarigt för
  miljöförstöringen. Det är inte
  industrialiseringen i sig som orsakar den globala uppvärmningen,
  utan ”kapitalismens allt överskuggande drift att maximera
  profiterna, och därmed dess oförmåga att se
  mänskliga och ekologiska behov, förutom när dessa
  sammanfaller med målet att ackumulera rikedom”

  (International Review 129, sid 2). Eftersom kapitalismen är
  ett produktionssätt vars drivkraft är dess drift att
  ackumulera profiter, inte de sociala behoven, är den kortsiktig
  och endast intresserad av kortsiktiga resultat och profitmarginaler.
  profitbegäret står över alla hänsyn till den
  långsiktiga sociala påverkan av den ekonomiska
  aktiviteten.

  Det är
  profitbegäret som gör att oljeindustrin, elektricitets-
  och kolindustrin och dess politiska försvarare saboterar
  forskning och utveckling av mer miljövänliga, alternativa
  bränslekällor till den energikrävande
  industriproduktionen. Det är profitbegäret som leder till
  en produktion som smutsar ned. För att tillförsäkra
  sig tillräckliga profiter har kapitalismen kommit att tillverka
  varor som slits ut i förtid – man tillverkar avsiktligt varor
  av undermålig kvalitet som går sönder snabbt och
  som måste ersättas tidigare än vad som skulle vara
  nödvändigt. Detta håller på ett konstgjort
  sätt industriproduktionen uppe på en nivå som
  egentligen inte behövs.. Det är profitbegäret som
  skapar en massiv reklamapparat för att manipulera befolkningen
  och skapa en efterfrågan hos konsumenterna för
  samhälleligt värdelösa och onödiga produkter. På
  detta sätt skapar kapitalismen på konstgjord väg ett
  behov av att förbränna mer fossila bränslen än
  nödvändigt. Det är denna konkurrens, karakteristisk
  för kapitalismen, som gör det absolut omöjligt att
  samarbeta på en internationell nivå om nödvändigheten
  att hantera den globala uppvärmningen effektivt och beslutsamt.

  I normala
  fall reflekteras 90% av den solenergi som penetrerar jorden atmosfär
  tillbaka i rymden. Den ökande koncentrationen av växthusgaser
  har emellertid fångat upp en ökande mängd av denna
  energi, och hindrar den från att reflekteras tillbaka till
  rymden, vilket bidrar till uppvärmningen av jordens atmosfär.
  Samtidigheten hos den naturligt förekommande globala
  uppvärmningen och den som orsakas av ackumulerade växthusgaser
  accelererar den globala uppvärmningen och skapar farliga
  förutsättningar som kräver vår uppmärksamhet
  för att rädda mänsklighetens framtid. Vi kan inte
  göra något åt den naturligt förekommande
  globala uppvärmningen, men vi kan definitivt göra något
  åt de växthusgaser som produceras av kapitalismens
  rovdrift på miljön.

  Myten om Kyoto-protokollen

  Kyotoavtalet
  1997 har blivit en referenspunkt för miljörörelsen,
  ett verkligt stridsrop för att rädda den globala miljön.
  Bushadministrationen fördöms allmänt för att man
  inte respekterar, och vägrar följa avtalet. Men detta är
  mycket väsen för ingenting. Kyotoavtalet, en skapelse av
  kapitalistiska regeringar som har en medfödd oförmågan
  att attackera själva orsaken till den globala uppvärmningen
  – det kapitalistiska produktionssättet – är mer en
  mystifikation än ett verkligt försök att ta hand om
  ett allvarligt problem som hotar samhället. Kyoto är ett
  ideologiskt svindleri för att skapa en illusion om att
  kapitalismen är kapabel att hantera problemet. Den inneboende
  konkurrensen mellan kapitalister, särskilt mellan
  nationalstater, vilket är ett grundläggande kännetecken
  för det kapitalistiska produktionssättet, gör att ett
  verkligt samarbete på internationell nivå är
  omöjligt. Detta förvärras ytterligare av den allmänna
  tendensen mot överproduktion som intensifierar den globala
  konkurrensen och ytterligare underminerar möjligheten för
  samarbete.

  Hörnstenen
  i Kyotoavtalet är kravet att de industrialiserade länderna
  minskar sina utsläpp av växthusgaser med 5% under nivån
  1990 vid 2010, som om det vore något ”bra” eller önskvärt
  med nivåerna 1990, som redan då utgjorde mer än ett
  århundrade av ackumulerade växthusgaser. För att
  ytterligare göra dessa krav meningslösa, infördes så
  kallade ”flexibla mekanismer” som tillät industriländerna
  att uppnå sina utsläppsgränser genom att köpa
  utsläppsrätter, antingen från grupper som handlade
  med utsläppsrätter (organisationer som sysslade med
  projekt som minskade utsläppen) eller från projekt i
  lågindustrialiserade länder som var undantagna från
  utsläppsbegränsningar. För vissa industrialiserade
  länder tillät Kyotoavtalet faktiskt en ökning av
  utsläppen av växthusgaser.

  Dessutom
  undantog Kyotoavtalet uttryckligen Kina och Indien från
  begränsningar, vilket bidrog till industriproduktionen snabbare
  flyttade dit från de utvecklade länderna. Kapitalisterna
  i Väst hade nu dubbel anledning att stänga fabrikerna i de
  kapitalistiska metropolerna. Man kunde både dra fördel av
  de låga lönerna och undantagen från
  utsläppsbegränsningarna.

  Nettoresultatet
  har i huvudsak inte inneburit någon förbättring av
  de globala koldioxidnivåerna, däremot är det ett
  faktum att Kina förväntas passera USA och bli världens
  ledande producent av växthusgaser inom ett år eller två.
  Endast två länder beräknas vara på väga
  att klara sina utsläppsmål: Storbritannien och Sverige.
  USA och Australien, vilka är de enda stora industrinationer som
  inte har skrivit på Kyotoavtalet har ökat sina utsläpp
  av växthusgaser sedan 1997, med 16% för USA och 25% för
  Australien. Fem länder som har undertecknat avtalet har ökat
  sina utsläpp: Kanada med 27%, Spanien med 49%, Norge med 10%,
  Nya Zeeland med 21%, Grekland med 27%, Irland med 23%, Japan med
  6.5% och Portugal med 41%. Kina har ökat sina utsläpp av
  växthusgaser med 47% och Indien med 55% (United Nations
  Framework Convention on Climate Change: Changes in GHG Emissions
  from 1990 to 2004).

  Gore medger
  att Kyotoavtalet aldrig syftade till att minska koldioxidutsläppen,
  utan till att etablera en princip om att internationella nivåer
  kunde förhandlas och implementeras. Alltså ska vi känna
  oss lugna över den internationella borgarklassens förmåga
  att uppnå meningslösa avtal om miljön.

  Borgarklassens hyckleri om miljön

  Trots all
  glorifiering av Al Gore i media, som hyllar honom som miljöfrågans
  främste företrädare, är Gore, liksom resten av
  borgarklassen, en hycklare när det gäller miljön. Om
  vi ser till Gores erkännande att Kyotoavtalet aldrig hade som
  mål att påverka utsläppen av växthusgaser i
  grunden, så framstår hans kritik mot
  Bushadministrationens inställning till Kyotoavtalet och den
  globala uppvärmningen som något ihålig. Dessutom,
  när Gore uttalade sitt stöd för Kyotoavtalet 1997,
  gjorde Clinton/Gore-administrationen ingenting för att få
  till stånd en ratificering av avtalet. En gemensam resolution
  som ”uttryckte Senatens vilja” och som motsatte sig avtalet
  eftersom det undantog Kina och Indien från utsläppsgränser
  och skulle ”innebära allvarlig skada för Förenta
  Staternas ekonomi” röstades igenom med majoriteten 95-0.
  Clinton/Gore-administrationen tog aldrig upp avtalet för
  ratificering, och USA har aldrig följt dess riktlinjer. Därför
  har det ingen betydelse hur mycket än Gore kritiserar Bush för
  att han inte omfattar Kyotoavtalet, eller hur klumpig Bush är
  när han talar om miljön, avfärdandet av Kyotoavtalet
  har varit en konsensusståndpunkt för den amerikanska
  borgarklassen som först togs upp av Clinton och Gore. Bush
  politik är i kontinuitet med den ståndpunkt som mejslades
  ut av Clinton och Gore 1997.

  På en
  mer personlig nivå, är Gore knappast någon
  exemplarisk energikonsument, trots att han ofta kritiserar den
  amerikanska allmänheten för ett slösaktigt missbruk
  av energi- och naturresurser, och uppmanar amerikanerna att ändra
  sin livsstil. Gore har inte förnekat anklagelser om att hans
  familjeresidens i Nashville konsumerar mer energi per månad än
  en vanlig amerikansk familj gör av med på ett år,
  och han tjänar stora pengar på intäkter från
  en zinkgruva i Tennessee som är känd som en av USA:s
  största miljöförstörare.

  Välkända
  personligheter ur den amerikanska borgarklassen börjar allt
  oftare köpa så kallade ”utsläppsrätter” för
  att kunna öka sin trovärdighet i miljöfrågan,
  kompensera för koldioxidutsläpp och minska sina
  ”koldioxidavtryck” till noll. Dessa utsläppsrätter
  utgör ett slags miljömässigt luffarschack där
  rika människor köper sig tillåtelse att smutsa ned
  naturen samtidigt som man låtsas som att man minskar den
  nedsmutsning man orsakar. Priset för utsläppsrätterna
  beräknas på vikten av de koldioxidutsläpp som
  orsakas av en viss aktivitet – en flygresa, en bilresa,
  uppvärmning av ett hus. De företag eller organisationer
  som säljer utsläppsrätterna använder en del av
  priset till att investera i sol- eller vindenergi, eller
  trädplanteringsprojekt som antas minska koldioxidutsläppen.
  Kritiker anser att utsläppsrätterna är en bluff, som
  inte har någon betydelse för att minska
  miljöförstöringen, och ger en falsk illusion om att
  sådana individuella, frivilliga aktioner kan förbättra
  miljön.

  Detta
  betyder inte att vi förnekar att det finns en skillnad mellan
  Bushadministrationens ståndpunkt om global uppvärmning i
  jämförelse med de mer miljövänliga delarna av
  den härskande klassen. Exempelvis finns en tydlig dokumentation
  över Bushadministrationens försök att censurera
  regeringens vetenskapliga rapporter för att minska farorna med
  global uppvärmning. 2002-2003, när Bushadministrationen
  först motvilligt började medge att global uppvärmning
  existerade och orsakades av mänsklig aktivitet, så
  föreslog man från början, helt i linje med
  energiindustrins intressen – som man var så tätt
  sammanlänkad med – att den bästa policyn skulle vara att
  anpassa sig till den globala uppvärmningen, hellre än att
  förhindra den. Man föreslog bland annat att man skulle öka
  användningen av luftkonditionering och växla till andra
  grödor som inte skulle påverkas negativt av
  klimatförändringar.

  Samma slags
  nonsens kunde man se i mer aktuella försök att se det
  positiva i den globala uppvärmningen. Exempelvis har olika
  tyckare föreslagit att smältningen av polarisen kan leda
  till att man kan öppna sjöfarten i Arktis, eller att man
  skulle kunna odla upp miljoner kvadratmeter land i norra Kanada och
  Ryssland, och bygga nya städer i tidigare obeboeliga
  territorier – som om detta skulle kompensera för de
  hundratals miljoner människor som tvingas fly från
  översvämmade kustregioner, de miljoner kvadratkolimeter
  som kommer att läggas under vatten, de hundratals städer
  som kommer att bli förstörda, osv.

  Miljörörelsen i kapitalismens
  tjänst

  Den
  amerikanska borgarklassen är allt mer nöjd över att
  man har lyckats vända miljövänligheten till ett
  ideologiskt vapen att kontrollera arbetarklassen med, att föra
  fram ett accepterande av en försämrad levnadsstandard,
  förena befolkningen bakom staten, och reparera den amerikanska
  imperialismens internationella auktoritet. I borgarklassens händer
  används miljörörelsen som ett sätt att avleda
  uppmärksamheten från klasskampen. Den ger den
  kapitalistiska propagandaapparaten en möjlighet att förstärka
  den falska åsikten att hotet mot mänsklighetens framtid
  INTE ligger i en fortsatt dominans hos ett historiskt sett
  anakronistiskt system som bygger på utsugning och omättlig
  imperialistisk aptit, utan lyfter fram åsikten att problemet
  står att finna i ett samhälle som är berusat av en
  oansvarig överkonsumtion. Miljörörelsen för fram
  ett klassamarbetsperspektiv på världens problem som
  syftar till att avväpna klasskampen mot kapitalismen – vilken
  är den enda kraft som har förmågan att lyfta fram de
  grundläggande orsakerna till den globala uppvärmningen.

  Genom
  att skylla den globala uppvärmningen på massornas
  överkonsumtion, lägger den borgerliga miljörörelsen
  den ideologiska grunden för ytterligare åtstramning. I
  stället för att höja levnadsstandarden för hela
  världens arbetarklass, så att alla kan komma i åtnjutande
  av den ökande produktionskapaciteten, framställer
  miljörörelsen nedskärningar i levnadsstandarden som
  något samhälleligt gott, ett mål för
  mänskligheten. Vi ska resa mindre, konsumera mindre och använda
  mindre för att förbättra miljön och det
  mänskliga samhällets framtid. Som Gore säger i slutet
  av ”Inconvenient
  Truth”
  :

  Är du beredd att
  ändra din livsstil?” Kan ni tänka er den härskande
  klassens extas inför en arbetarklass som vill uppoffra sin
  levnadsstandard för mänsklighetens bästa?

  I
  sin bestsellerbok från 1992, ”Earth
  in Balance”
  tog Al
  Gore upp betydelsen av miljörörelsen som en förenande
  ideologi för den härskande klassen. Genom att varna för
  att ”vi står inför ett globalt inbördeskrig”
  mellan de som ville fortsätta förstöra miljön
  och de som ville stå emot detta,, så skrev Gore att
  tiden har kommit
  för att göra denna kamp till en central
  organisationsprincip för världscivilisationen”

  (sid 294).

  Samtidigt
  som individer i allmänhet och arbetarklassen i synnerhet ska
  tvingas ändra sin livsstil på moraliska grunder, att göra
  rätt saker för regeringen därför att det är
  rätt, så medgav Gore i ”Earth in Balance” att det
  enda sättet att använda ”de fria marknadskrafterna”
  och få med sig de stora företagen i miljöfrågorna
  var att garantera profiter, extremt höga profiter, för att
  utveckla nya teknologier för att ersätta de gamla med.
  Även om man inte talade så mycket om detta i media, inte
  heller i ”Inconvenient
  Truth”
  , beskrev
  Gore 1992 de tydliga möjligheter som den amerikanska
  statskapitalismen hade att välja för att förändra
  ekonomin i en miljövänlig riktning, vilket innebar:

 • högre
  skatter på äldre, icke miljövänliga teknologier
  för att minska deras användning (vem vet, regeringen
  kanske förvandlar inköp av utsläppsrätter till
  en ny skatt)

 • statlig
  finansiering för forskning och utveckling av ny teknologi

 • statligt
  stöd till nya företagare inom miljövänlig
  teknologi och produkter för att garantera lönsamhet

 • garantier
  för höga profiter

 • förbättrad
  patent- och copyrightskydd för nya företagare inom
  miljöområdet (sid 320)

Statliga
investeringar i miljömässigt goda teknologier kommer
ofrånkomligen att finansieras genom att skära ned
levnadsstandarden för arbetarklassen, genom högre skatter
och nedskärningar i den sociala lönen.

För
närvarande klassas USA i den övriga världen som
miljöskurk på grund av dess ovilja att skriva
Kyotoprotokollet och Bushadministrationens pinsamma och klumpiga
ställningstaganden. Tillsammans med Bushadministrationens
katastrofala skötsel av utrikespolitiken, speciellt i Irak, har
detta lett till en kris för den amerikanska imperialismen. När
man har förändrat sin Irakpolitik (sannolikt efter 2008 års
presidentval) och samtidigt kan stiga fram som en stark företrädare
för miljön, kan den amerikanska imperialismen börja
reparera sin image och sin internationella politiska och moraliska
auktoritet. I sin bok från 1992 var Gore mycket medveten om den
roll miljöfrågan kan komma att spela för att föra
fram amerikanska imperialistiska intressen. Han uppmanade USA att ta
initiativ till en ny global Marshallplan, efter samma mönster
som den plan som grundlade den amerikanska dominansen i Västeuropa
efter det andra världskriget. Genom att anspela på Reagans
Strategic Defense Initiative (Star Wars), föreslog Gore ett
Amerikanskt Strategiskt Miljö-Initiativ. Hans teoretisering av
miljöfrågan som en förenande ideologi för dagens
civilisation påminner om den ideologiska manipulation angående
antifascismen under 30- och 40-talen, antikommunismen under det Kalla
Kriget, och anti-islamismen under perioden efter 11 september.

Arbetarklassen och miljön

Den
ekologiska krisen är verklig och hotar mänsklighetens
framtid. Den är ytterligare ett exempel på hur den
förfallande kapitalismen, som bokstavligen befinner sig i ett
tillstånd av sönderfall, hotar att förstöra
civilisationen och gå in i ett totalt barbari, även om man
lyckas undvika ett världskrig. Problemet kan inte lösas av,
eller inom kapitalismen, vilken är orsaken till problemet i
första hand, och är oförmögen per definition att
samarbeta på den globala nivå som är nödvändig
för att kunna ta itu med krisen. Kapitalismen kan bara dra
fördel av den ökande allmänna oron över den
globala uppvärmningen som ett sätt att avleda
arbetarklassen från klasskampen, en rökridå för
att uppnå folkligt stöd för ytterligare
åtstramningsåtgärder som nödvändiggörs
av den förvärrade ekonomiska krisen och profitjakten, och
mobilisera befolkningen runt en förenande klassamarbetsideologi.

Befriad från
det destruktiva profitbegäret kan endast arbetarklassen
genomföra det som är direkt nödvändigt för
att uppfylla mänsklighetens sociala behov. Genom att försäkra
sig om att teknologin tjänar samhällets sociala behov och
inte den blinda, omättliga driften till profit som ger bränslet
till kapitalismens ekonomiska aktivitet, så måste
arbetarklassen förstå naturen hos dess revolutionära
ansvar. Varje problem som konfronterar mänskligheten idag
demonstrerar allt tydligare nödvändigheten för
arbetarklassen att anta sin historiska utmaning, att krossa den
kapitalistiska dominansen och skapa ett nytt samhälle, i vilket
världens arbetar kan bestämma över vad som bör
göras för att tillfredsställa mänsklighetens
behov och garantera samhällets framtid. Kapitalismen har
diskvalificerat sig på en historisk nivå.

Jerry
Grevin, juli 2007. (Översatt från Internationalism
IKS organ I USA

Allmänna teoretiska frågor: