Fyra offentliga ingripanden av IKS i Brasilien. En förstärkning av de revolutionära ståndpunkterna i Latinamerika

Utskriftsvänlig versionSend by email

IKS har nyligen hållit en rad offentliga ingripanden i
Brasilien, vilka vi kommer att ta upp i denna artikel. Det var tre offentliga
möten i tre olika städer (Salvador da Bahía, Vitoria da Conquista (Bahía) och
Sao Paolo) samt en presentation som följde efter en debatt på universitetet i
Vitoria da Conquista, ordnat av ”möten för historiestuderanden i staten Bahía”
(temat för detta möte var ”den sociala kampen och dess uttryck i historien”).

Rubriken för de offentliga mötena var: ”Konfronterat med
kapitalismens dödskris, framtiden tillhör klasskampen” samt rubriken för
presentationen på universitetet ”Ursprunget för den internationella
Kommunistiska Vänstern och dess grundläggande kännetecken”.

Det var första gången som IKS har gjort ett sådant
ingripande i Brasilien. Detta hade inte kunnat göras om vi inte hade fått god
hjälp av sympatisörer på plats och i samarbete med den proletära brasilianska
gruppen Opposisao Operario (Arbetar Oppositionen) (1), som organiserade de
offentliga mötena.

För detta första offentliga ingripande i Brasilien, valde
IKS teman som möjliggjorde för oss att så utförligt som möjligt uttrycka vår
uppfattning om historien och nödvändigheten av den proletära revolutionen.
Sålunda hade vi en gemensam presentation på tre offentliga möten, vilka finns
på portugisiska på vår hemsida, vilka koncentrerade sig på följande frågor:

-        

precis som tidigare utsugande system som föregick
kapitalismen, har kapitalismen aldrig varit något evigt produktionssätt;

-        

tidpunkten för kapitalismens störtande, något som bara
kan genomföras av proletariatet – den enda revolutionära klassen i samhället,
har passerats för länge sedan. Om arbetarklassen inte är förmögen att genomföra
sin historiska uppgift, kommer den nuvarande situationen att leda till
mänsklighetens undergång;

-        

de perspektiv som finns i den nuvarande situationen
pekar mot en utveckling av klasskampen.

På ett offentligt möte i Salvador, hölls efter IKS
presentation en presentation av gruppen ”Arbetar Oppositionen”. Denna
presentation pekade i synnerhet på arbetarrådens centrala roll för
arbetarklassen när det gäller att störta kapitalismen.

Vad det gäller temat i presentationen på universitetet ,
grundades den i allt väsentligt på en artikel som finns publicerad på vår
hemsida, ”The Communist Left and the Marxist tradition”. Denna
presentation var fokusera följande teman:

-        

vad som skiljer vänsterfraktionerna från andra
organisationer som säger sig hävda marxismen;

-        

att den Kommunistiska vänstern aldrig har varit en enda
organisation, utan utgjordes av flera grupper som alla uttryckte en historisk
ansträngning av arbetarklassen för ett teoretiskt och politiskt klargörande;

-        

att bidragen från den Kommunistiska vänstern till
proletariatets politiska och teoretiska arvegods är avsevärda och oersättliga.

För att bättre kunna presentera dessa möten tar vi inte upp
dem var för sig, utan tar i stället upp de viktigaste frågeställningarna som kom
upp i debatterna. Men innan vi gör det, vill vi framhålla betydelsen av en
sådan händelse, dels för det stora antal deltagare på mötena men också för det
livaktiga deltagandet i debatterna som vid varje tillfälle fortsatte långt
utöver den tid som var planerad (de fortsatte så länge som vi tilläts att vara
i lokalerna).

Lovande dynamik och deltagande

Det händer att också revolutionärerna själva blir
överraskade av det stora intresse som deras ståndpunkter får vid ett givet
tillfälle, även om de utgör den del av proletariatet som har det största
förtroendet för den revolutionära kapaciteten hos sin klass, samt det faktum
att större delen av proletariatet för ögonblicket inte omfattas av öppet
revolutionära stämningar. Vi måste tillstå att vi blev mycket angenämt
överraskade av storleken på deltagandet i så motto att den överskred den normala
närvaron/stödet på de offentliga möten som IKS håller i städer där vi
regelbundet håller möten. Nära ett hundratal personer deltog på tre offentliga
möten. När vi hade en presentation om den Kommunistiska vänstern på universitet
kom runt 260 personer, till en lokal som ser ut som en amfiteater, för att
närvara vid den första delen av mötet. Mötet förlängdes och 80 personer
stannade kvar tills vi måste lämna lokalen, och vi kunde inte besvara alla
frågor som ställdes på grund av tidsbrist.

Det finns en rad fördelaktiga omständigheter för att
ingripandet blev så framgångsrikt. Det första framträdandet av en
internationell revolutionär organisation som inte existerar i Brasilien är
uppenbarligen av en sådan natur att det på lokal nivå kan locka ett särskilt
intresse. Dessutom fick de offentliga mötena en mycket god publicitet tack vare
gruppen ”Arbetar Oppositionen” (OpOP), arbete antingen bara dem eller med våra
sympatisörer, beroende på staden. Men även om tar hänsyn till sådana faktorer
som att det fanns deltagare som hade ett mer akademiskt intresse, och alltså
inte enbart politiskt, vilket gjorde att en del studenter och universitetslärare
deltog i debatten om den kommunistiska vänstern, måste vi ändå säga att mötet
på universitetet, vilket hade annonserats på grund av reglerna som gäller där,
som en presentation av en historiker (2), fick denna debatt mer och mer formen
av ett öppet politiskt möte som leddes av en av organisatörerna av debatten,
Arbetar Oppositionen. IKS hade ett bokbord med IKS press vid ingången till
amfiteatern.

I verkligheten är det så att framgången för våra möten till
stor del beror på att i Brasilien finns det ett stort eko för en radikal kritik
av samhället och dess demokratiska institutioner. Detta beror på att i detta
land är den regering som styr dessa institutioner ledd av president Lula, den
stora ”arbetarledaren” från vänstern som är ledare av PT (”Arbetarpartiet” som
grundades 1980) och kopplad till fackföreningen CUT (Central Unico dos Trabalhadores,
på svenska, ungefär, Arbetarnas enda Centralorganisation), som var den första
”oberoende” fackföreningen efter militärdiktaturens slut och grundades 1983.

Idag måste regeringsalliansen, Lula, PT och CUT, öppet ta på
sig en roll där de går i spetsen för attackerna mot arbetarklassen, något som
krävs i försvaret av det brasilianska nationella kapitalet för att försvara sin
konkurrenskraft på den internationella arenan, och vilket varje regering eller
högerparti skulle göra.

Detta gör att det är möjligt att visa dess sanna natur som
arbetarklassens fiender, något som de alltid varit. I Brasilien som i andra
länder, är svaret från arbetarklassen fortfarande långt ifrån att motsvara de
enorma attackerna från borgarklassen som de hela tiden utsätts för. Men inte
desto mindre (och det är just detta som förklarar det speciella intresset för
dessa möten), finns det i Brasilien en växande oro för framtiden när man
konfronteras med kapitalismens allt tydligare bankrutt. Detta visar sig i ett
ökande intresse för ett alternativt perspektiv för det nuvarande samhället.

Våra analysen av vår klass historia och perspektiven för den
politiska kampen, sett utifrån perspektivet av det framtida kommunistiska
samhället, vilket togs upp i våra presentationer och ingripanden, uppfattas
inte som dogmer utan bidrog till at ställa frågor och till att framkalla
entusiasm, också ibland en skepsis, men då detta var fallet var de ändå mycket
sympatiska reaktioner vilket flera deltagare meddelande oss i slutet på mötena.
Dessutom fanns det en rad andra frågor som de inte hade haft tid att ställa
under själva mötet.

Om kraften i deltagandet på dessa möten till viss del
förvånade oss, bekräftar de dock en ökande tendens hos ungdomar att ställa sig
i främsta ledet i det politiska ifrågasättandet av kapitalismens framtid. Detta
manifesterade sig på ett av de politiska mötena, i Vitoria da Conquista, i att
över hälften av deltagarna var unga eller mycket unga.

De viktigaste diskussionerna

Vi kommer här att ta upp de viktigaste frågorna som ställdes
till oss, vilka visar på betydelsen av diskussionerna. Vi kan dock på grund av utrymmesbrist
inte skriva om de svar vi gav till dessa. Vi inbjuder våra läsare att läsa på
vår hemsida (www.internationalism.org)
där de viktigaste utdragen från våra svar finns tillgängliga. Men vi vill förtydliga
med att några av dessa inte besvarades utav oss utan av Arbetar Oppositionen
(OpOp), men också att de besvarade dessa precis på ett sådant sätt som vi
själva skulle ha gjort. Det betyder dock inte att alla svar som gjordes av IKS
eller OpOp betyder att de har samma uppfattning om dessa frågor. De viktigaste
diskussionerna som fördes var följande:

-        

fackföreningarnas roll och natur;

-        

arbetarklassens organisationer i arbetarråden och
revolutionärernas roll;

-        

ryska revolutionen, dess degenerering och
kontrarevolutionens tyngd;

-        

partiets roll och den internationella Kommunistiska vänstern;

-        

klassnaturen hos de socialdemokratiska partierna,
”kommunist”-partierna och de trotskistiska strömningarna;

-        

förfallet och kapitalismens sönderfallsfas;

-        

de förtrycktas kamp och icke utsugande skikt

-        

den borgerliga naturen hos ”Chavismen” (ö.a,
”Chavismen” är en term som benämns för den politik som förs av och de politiska
strömningar som försvarar den venezuelanske presidenten Hugo Chaves) och
antiglobaliseringsrörelsen;

-        

det revolutionära perspektivet

De viktigaste frågorna som togs upp med anledning av dessa
teman var:

”Hur skall man kunna förstå/ha
ett revolutionärt perspektiv inom ett konsumtionssamhälle?”

”Den anti-demokratiska karaktären
av revolutionen, riskerar den inte att slå tillbaka på arbetarklassen?”

”Hur skall man kunna genomföra en
världsrevolution när proletariatet i USA stöder sin egen borgarklass?”

”Hur skall de arbetslösa
mobiliseras?”

Ӏr inte arbetarklassen idag
annorlunda än den vid revolutionen 1917?”

”Är inte revolutionen en förlegad
idé?”

En erfarenhet att gå vidare med

Det är en mycket positiv balans som IKS gör av dessa 4
offentliga ingripanden.

Förutom att utgöra det första offentliga ingripandet av IKS
i Brasilien, var också dessa möten bland de sällsynta där IKS har gjort ett
gemensamt ingripande med en annan proletär organisation (3). För vår del, är
det också i detta fall en mycket positiv balans som vi gör av denna erfarenhet
vad det gäller kvaliteten på samarbetet med OpOp och det genomslag som ett
sådant förenat ingripande hade på åhörarna. Det faktum att två skilda
organisationer, med de politiska skillnader som finns mellan dem, gemensamt kan
rikta sig till sin klass, detta förebådar kapaciteten hos de olika elementen i
det revolutionära avantgardet att arbeta tillsammans i försvaret för en
gemensam sak: revolutionens seger.

Vad det gäller detta, var det införstått mellan våra organisationer
att i ingripandena på de offentliga mötena, gavs prioriteten till frågan om
proletariatets revolutionära organisering i sina egna klassorgan, det vill säga
arbetarråden. Också frågan om att fördöma de demokratiska och parlamentariska
mystifikationerna gavs prioritet och att avslöja fackföreningarnas
kontrarevolutionära roll. Men det var också införstått mellan våra
organisationer att vi inte skulle försöka dölja olika uppfattningar som finns
vad det gäller att förklara den ena eller andra frågan. Vi kom också överens om
att dessa skillnader skall bli föremål för en fördjupad debatt mellan oss så
att vi bättre kan urskilja dess natur och implikationer.

För vår del är det viktigt att gå vidare med denna
erfarenhet.. Ännu en gång, tackar vi våra sympatisörer för kvaliteten i deras
engagemang vid vår sida och vi hälsar Arbetar Oppositionen –OpOp, för dess
öppna och solidariska attityd, eller med ett annat ord, proletära attityd.

 

IKS  2 december 05

 

Noter:

1 Denna grupp som IKS har utvecklat en diskussion och ett
politiskt samarbete med, tillhör helt klart det proletära lägret på grund av
dess engagemang i den internationalistiska kampen för den kommunistiska segern.
De har visat på en avsevärd klarhet när det gäller fackföreningarnas natur och
de demokratiska och parlamentariska mystifikationerna. Man kan kontakta dem på
deras hemsida: http://opop.sites.uol.com.br/.

2. Det militanta målet var sålunda en uttalad utgångspunkt
för rubriken i vår presentation som hade titeln ”Framtiden tillhör
klasskampen”.

3 Tidigare har vi haft gemensamma offentliga möten med CWO
(Communist Workers Organisation) som representerar IBRP i Storbritannien. Vi
hade ett gemensamt offentligt möte med dem när den ryska revolutionen firade 80
år. Olyckligtvis kunde denna erfarenhet inte upprepas, då CWO och mer allmänt
IBRP ansåg det omöjligt att fortsätta dessa på grund av IKS påstådda idealism,
särskilt vad det gäller vår analys om existensen av en historisk kurs som går
mot klasskonfrontationer.

Geografisk region: 

IKS liv: