Välkomna, IKS nya sektioner i Turkiet och på Filippinerna!

Utskriftsvänlig versionSend by emailUnder IKS senaste kongresser, har vi
pekat på en internationell trend som består i att nya grupper
uppstår och individer kommer fram, som rör sig mot
vänsterkommunistiska ståndpunkter, och vi har lyft fram både
betydelsen i denna process, och det ansvar som det innebär för vår
organisation:

"Den 16:e kongressen hade som
huvuduppgift att undersöka klasskampens återkomst och det ansvar
som detta innebär för vår organisation, i synnerhet som vi ställs
inför en ny generation som börjar utveckla ett intresse för ett
revolutionärt politiskt perspektiv"
(1).

"Det är de revolutionära
organisationernas, och i synnerhet IKS' ansvar, att vara en aktiv del
i denna process av reflektion som redan äger rum i arbetarklassen,
inte bara genom att aktivt ta del i kampen när de börjar utvecklas
utan även genom att stimulera utvecklingen av grupper och personer
som vill ta del i kampen
(2).

"Kongressen gjorde en mycket
positiv bedömning av vår politik mot de grupper och individer som
arbetade till försvar för den kommunistiska vänsterns positioner
(...) den mest positiva aspekten av denna politik har utan tvivel
varit vår förmåga att etablera eller stärka banden med de andra
grupper som bygger på revolutionära ståndpunkter, vilket
illustreras av att fyra av dessa grupper deltog på vår kongress"

(3).

Därför kunde vi, för första gången
på 25 år, vid vår förra internationella kongress, välkomna flera
delegationer från olika grupper som tydligt baserade sig på
internationalistiska klassståndpunkter (OPOP från Brasilien, SPA
från Korea, EKS från Turkiet och Internasyonalismo-gruppen från
Filippinerna - även om den sistnämnda gruppen inte kunde närvara
fysiskt). Kontakter och diskussioner har därefter pågått med andra
grupper och individer från andra delar av världen, särskilt i
Latinamerika där vi har kunnat hålla offentliga möten i Peru,
Ecuador och Dominikanska Republiken (5).Diskussionerna med EKS och
Internasyonalismo har lett dessa grupper till att ställa frågan om
att gå med i IKS, genom att man mer och mer börjar omfatta våra
ståndpunkter. Under en tid har dessa diskussioner pågått inom
ramen för en integrationsprocess, vars allmänna ramar beskrivs i
den text som finns publicerat på vår webbplats: "Hur blir man
medlem i IKS" (6).

Under denna period har kamraterna ägnat
sig åt fördjupade diskussioner kring vår plattform, och hållit
oss informerade om innehållet i sina diskussioner. Flera
delegationer från IKS har besökt dem på plats för att diskutera
med dem och kunde med egna ögon se kamraternas djupa militanta
övertygelse och den klarhet med vilken de omfattade våra
organisatoriska principer. Vid sammanfattningen av dessa diskussioner
vid IKS centrala organs senaste plenarmöte tog vi därför beslutet
att integrera de båda grupperna som nya sektioner i vår
organisation.

De flesta av IKS sektioner är baserade
i Europa (7) eller Amerika (8) och fram till nu har den enda
sektionen utanför dessa kontinenter varit den i Indien.
Integreringen av dessa två nya sektioner i vår organisation har på
ett avgörande sätt ökat IKS geografiska utbredning.

Filippinerna är ett enormt land i en
region i världen som helt nyligen har genomgått en snabb
industriell tillväxt, vilket resulterat i en ökning av antalet
arbetare - för att inte nämna den grupp av 8 miljoner filippinska
gästarbetare över hela världen. De senaste åren har denna
tillväxt gett upphov till flera illusioner om att kapitalismen har
kommit in i en "andra andning"; idag står det tvärtom
klart att dessa "utvecklingsländer" lika litet kan
undkomma den förvärrade ekonomiska krisens konsekvenser som de
"gamla" kapitalistiska länderna. Kapitalismens
motsättningar kommer därför att skärpas våldsamt i denna region
under den kommande perioden, och detta kommer ofrånkomligen att
provocera fram sociala rörelser, som inte kommer att begränsas till
de hungerkravaller som vi såg under våren 2007, utan också kommer
att innebära klasskamp från arbetarklassens sida.

Bildandet av en sektion i Turkiet
förstärker IKS närvaro i Asien, i synnerhet i en region i närheten
av en av de mest kritiska konflikthärdarna för dagens
imperialistiska spänningar: Mellanöstern. Faktum är att kamraterna
i EKS redan ingrep med ett flygblad förra året för att kritisera
den turkiska borgarklassens militära manövrer i norra Irak (se "EKS
Leaflet: Against
the Turkish
army's latest
`Operation'"på vår hemsida.

IKS har mer än en gång anklagats för
att ha en "eurocentristisk" syn på utvecklingen av
arbetarkampen och det revolutionära perspektivet eftersom vi har
insisterat på det västeuropeiska proletariatets avgörande
roll:

"Det är inte förrän den proletära kampen slår
mot kapitalismens ekonomiska hjärta,

- när det inte längre är möjligt
att sätta upp en ekonomisk skyddszon (cordon sanitaire); eftersom
det kommer att vara de rikaste ekonomierna som kommer att drabbas;

- när upprättandet av en politisk
skyddszon inte längre kommer att ha någon effekt, eftersom det
kommer att vara det mest utvecklade proletariatet som kommer att
konfrontera den mäktigaste borgarklassen; endast då kommer kampen
att ge en signal för den världsomfattande revolutionära resningen
(...)

Endast genom att attackera dess
hjärta och hjärna, kommer proletariatet att kunna besegra det
kapitalistiska odjuret.

Under årtionden har historien
förlagt den kapitalistiska världens hjärta och hjärna till
Västeuropa. Världsrevolutionen kommer att ta sina första steg där
kapitalismen tog sina första steg. Det är här som
förutsättningarna för revolutionen, som redan har nämnts, står
att finna sin mest utvecklade form (...)

Det är därför endast i
Västeuropa, där proletariatet har den längsta erfarenheten av
kamp, där den redan i årtionden har konfronterats med allsköns
utvecklade "arbetarklass"-mystifikationer, som man kan
förvänta sig att se en full utveckling av det politiska medvetande
som är oundgängligt i dess kamp för revolutionen"
(9)

Vår organisation har redan svarat på
anklagelserna för "Eurocentrism":

"Detta är inte på något sätt
ett "eurocentristiskt" synsätt. Det var själva den
borgerliga världen som uppstod i Europa, som utvecklade det äldsta
proletariatet, med den största erfarenheten."
(ibid)

Framför allt har vi alltid ansett att
revolutionärer har en vital roll att spela i länderna i
kapitalismens periferi:

"Detta betyder inte, att
klasskampen eller revolutionärers aktivitet är betydelselös i
andra delar av världen. Arbetarklassen är
en klass.
Klasskampen existerar
överallt där arbete och
kapital står emot varandra. Lärdomarna av de olika
manifestationerna i denna kamp är giltiga för hela klassen, var man
än har dragit dem: i synnerhet kommer erfarenheten av kamp i de
perifera länderna att influera kampen i de centrala länderna.
Revolutionen kommer att vara världsomfattande och involvera
alla
länder
. De revolutionära strömningarna i arbetarklassen
är
ovärderliga, var än proletariatet bekämpar
borgarklassen, det vill säga,
över hela världen"
(ibid)

Detta gäller självfallet för länder
som Turkiet eller Filippinerna.

I dessa länder är kampen för att
försvara kommunistiska idéer verkligen svår. Den måste
konfrontera de klassiska mystifikationerna som den härskande klassen
använder för att blockera utvecklingen av kampen och
arbetarklassens medvetande (Illusioner om demokrati och allmänna
val, sabotage av arbetarkampen genom fackföreningsapparaten, det
nationalistiska giftet). Men än mer än detta, så ställs
arbetarklassens och revolutionärernas kamp, på ett direkt och
omedelbart sätt, inte bara mot regeringens officiella repressiva
apparat utan också mot beväpnade styrkor som bekämpar regeringen,
som PKK i Turkiet och olika gerillarörelser på Filippinerna, vars
brutalitet och hänsynslöshet är lika fruktansvärd som
regeringens, av det enkla skälet att även de försvarar
kapitalismen, låt vara under en annan förklädnad. Denna situation
gör att IKS nya sektioners aktivitet är mer farofylld än den är i
Europa och Nordamerikan.

Innan man integrerats i IKS,
publicerade sektionen i Filippinerna redan en egen webbplats på Taga
log (landets officiella språk) liksom på engelska (som har en stor
utbredning i Filippinerna). Den nuvarande situationen gör det
omöjligt för kamraterna att publicera en regelbunden tryckt press
(mer än tillfälliga flygblad) och vår webbsida kommer därför att
bli det huvudsakliga verktyget för att sprida våra ståndpunkter
där.

Sektionen i Turkiet kommer att
fortsätta publicera tidningen Dunya Devrimi, som nu blir IKS
publikation i detta land.

Som vi skrev i International Review nr
122: "Vi hälsar dessa kamrater som rör sig mot kommunistiska
ståndpunkter och mot vår organisation. Vi säger till dem: 'Ni har
gjort ett gott val, det enda möjliga om ni strävar efter att
integreras i kampen för den proletära revolutionen. Men detta är
inte ett enkelt val: ni kommer inte att uppnå omedelbara resultat,
ni behöver tålamod och uthållighet och lär er att inte bli
besvikna när de resultat ni uppnår inte lever upp till era
förhoppningar. Men ni kommer inte att vara ensamma: IKS militanter
står på er sida, och är medvetna om det ansvar som ert val medför
för dem. Deras vilja, som uttrycks av den 16 kongressen, är att
leva upp till detta ansvar." (IKS 16 kongress, op cit) Dessa ord
riktades till alla individer och grupper som har gjort ett val att ta
upp försvaret av den kommunistiska vänsterns ståndpunkter. De är
först och främst tillämpliga för det två nya sektioner som just
har gått med i vår organisation.

Vi i IKS vill därför, på ett
hjärtligt och kamratligt sätt, välkomna de två nya sektionerna,
och de kamrater som har bildat dem.

IKS

Noter:

1. International Review nr 122

2. International Review nr 130:
"Resolution on the International Situation".

3. International Review nr 130: "The
international camp reinforced worldwide".

4. OPOP: Oposicao Operaria
(Arbetaroppositionen; SPA. Socialist Political Alliance; EKS
Enternasyonalist Komünist Sol (Internationella Kommunistiska
Vänstern); Internasyonalismo (Internationalism).

5. Se vår hemsida "Internationalist
debate in the Dominican Republic", "Reunon Pública de la
CCI en Perú: Hacia la construcción de un medio de debate y
clarificación" och "Reunion pública de la CCI en Ecuador,
un momento del debate internacionalista"

6. "IKS har alltid
entusiastiskt välkomnat de nya element som vill bli medlemmar i vår
organisation (...) Men denna entusiasm innebär inte alls att vi har
någon slags rekryteringspolitik för dess egen skull, likt de
trotskistiska organisationerna (...) Vi har inte någon politik av
omogna integrationer på en oklar, opportunistisk grund (..) IKS är
inget övernattningsställe och vi är inte intresserade av att fiska
efter medlemmar.

Vi vill inte heller ge några
illusioner. Det är därför som de läsare som ställer frågan "hur
gör man för att bli medlem i IKS?" måste förstå, att
processen att bli en del av IKS tar tid. Varje kamrat som är
intresserad av en kandidatur måste vara beredd på att ha tålamod.
En integrationsprocess är ett sätt genom vilken kandidaten
upptäcker djupet av sin övertygelse, så att beslutet att bli
medlem inte tas lättvindigt eller i stridens hetta. Detta är också
den bästa garantin vi kan erbjuda, så att viljan till ett militant
engagemang inte slutar i misslyckande och demoralisering".

7. Tyskland,
Belgien, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Holland,
Sverige, Schweiz.

8. USA, Brasilien,
Mexiko, Venezuela.

9. International
Review nr 31: "The proletariat of Western Europe at the centre
of the generalisation of the class struggle".

Politiska strömningar och länkar: 

Utveckling av proletärt medvetande och organisation: