Läasrbrev om Franz Jakubowski

Printer-friendly version

Vi tycker att det här en intressant artikel som vi har fått från en läsare i Norge angående Franz Jakubowski, intressant att publicera därför att F. Jakubowski var onekligen in mycket intressant marxistisk teoretiker, som vare sig tillhörde den tysk-holländska eller den italienska vänstern utan som Karl Korsch (och med influenser från G.Lukács) var medlem i KPD (Komunistische Partei Deutschlands) fram till 1926, och tillhörde den vänsteropposition som upprördes över kommunistpartiernas degenerering. Vi rekommenderar också våra läsare att försöka få tag i och läsa ”Ideology and Superstructure” som Pluto press gav ut 1990.

Franz Jakubowski - den hjemløse marxist.

Franz Jakubowski var en svært original marxist og aktivist. Han blei født i 1912 i Poznan i Polen. Han kan på enkelte områder, sammenlignes med Raya Dunayewskaya, som utga den utmerka boka, "Marxism and Freedom", og var grunnleggeren av den Hegel-inspirerte "Marxist Humanism". Jakubowski blei trotskist, samtidig med at Adolf Hitler kom til makta. Seinere blei han bestevenn med venstrekommunisten (mer eller mindre), Karl Korsch, og var sammen med Korsch, med i ei revolusjonær studentgruppe. På tross av sin sin trotskisme og sitt vennskap med en venstrekommunist, så han, merkelig nok, på Sovjetunionen som en "proletarisk stat". I Gdansk var han aktiv i støtte til den spanske republikken under borgerkrigen i Spania. Kommunistpartiet i Gdansk tilbød ham en ledende rolle i dette arbeidet. Det blei hindra av KOMINTERN, som tydeligvis ikke var særlig begeistret for Jakubowski. I 1936 blei han kasta i fengsel av nazistene, Han kom seg seinere fri, og han endte til slutt i USA. Der tok han ikke opp igjen sitt politiske arbeid, og han døde i 1970.
Men; i 1936 publiserte han mesterverket "Ideologi og overbygning", som er bakrgrunnen for denne artikkelen. Den blei gitt ut i Gdansk, og den var resultatet av hans doktoravhandling. Min utgave er på engelsk, utgitt av "Pluto Press" i 1990. (Forordet er av Frank Furedi, som i 1990 var konsulent for tidsskriftet "Living Marxism".)(1)
I denne boka blir produksjonsforhold, produktivkrefter og overbygning behandla i sammenheng. Etter mitt syn, er kapitlet om proletarisk klassebevissthet, det absolutt mest interessante. Dette taes opp i siste kapitlet. Boka begynner forøvrig med en gjennomgang av Hegel, Feuerbach, filosofi, idealisme og materialisme.

For Jakubowski var det avgjørende i bestemmelsen av et fenomen, dets forhold til andre fenomen. Dette er grunnen, slik Jakubowski forstod Marx, til at marxismen ikke definerer en kapitalist, som f.eks. en "rik mann".  En kapitalst er man hvis man står i et utbyttingsforhold til arbeidere. Videre viser Jakubowski til hvordan kapitalistene forholder seg til hverandre som individer, mens proletariatet tvinges til å formes til å oppfatte seg seg som ei klasse. Siden slutten av den 2.verdenskrigen, har arbeiderne gradvis mista sin klassebevissthet i mange land, kanskje spesielt i de "rikeste" landa. Imperialismen smelter i vår tid om en hel klode til å bli kopier av Hollywood og til å bli "underholdnings-søkende" roboter, med fullstendig urealistiske tanker og meninger. Det er selvføgelig ingenting galt hverken med reliigion, myter, magi, mystikk, musikk eller filmer, i seg sjøl, men i den seinere tid, har "brød og sirkus"-industrien  begynt å oppføre seg som en fullstendig "ned-doper",også, dessverre, ved (mis-) bruk av forsåvidt positive fenomener i vår tid, i tjeneste (muligens ubevisst) for verdenskapitalen.


Jakubowski skriver i "Ideology and Superstructure in Historical Materialism", at "teori" og "prakisis" må være en enhet; "praksisen" må være en del av forståelsen av seg sjøl (altså praksisen "forstår " - og reflekterer - over seg sjøl). Her finnes ikke noe motsetning eller atskillelse. Som Lenin sa; "Uten en revolusjpnær teori - ingen revolusjonær bevegelse".

Jakubowski hadde en meget spesiell og original oppfatning av utviklinga av proletarisk klassebevissthet. Han mener at arbeiderklassa skaper den "reformistiske bevissthet", men arbeiderne skaper også en revolusjonær, "anarkistisk", som han kaller den, bevissthet.  For Jakubowski er marxismen sammensmeltinga av disse to, den reformistiske og den revolusjonær-anarkistiske bevissthet.

Dette betydde dermed, ifølge Jakubowski, at marxismen virkelig er arbeiderklassens egen teori og ideologi. Her var han uenig med Lenin og Kautsky, som jo mente ar arbeiderne "på egen hånd" bare er i stand til å produsere reformistisk "faforeningsbevissthet". Lenin og Kautsky (og stort sett alle retninger som kaller seg marxister - untatt "rådskommunistene"), var, og er, av den oppfatninga at Partiet, bestående bl.a. av småborgerlige intellektuelle, må "tilføre" sosialistisk sosialistisk, revolusjonær bevissthet "utenfra". Et argument som, i følge Jakubowski, tilsynelatende bekrefter Lenins og Kautskys syn, er det faktum at Marx og Engels var "intellektuelle" (-ja Engels var vel til og med kapitalist - men det er en annen historie).

Som svar på dette, sier (i likhet med Raya Dunayewskaya) Jakubowski at Marx´og Engels´ teori var "umulig" uten at den stemte med arbeiderklassens erfaringer og bevissthet, Og deres teori blei, i følge Jakubowski, utvikla som en integrert del av den revolusjonære arbeiderbevegelsens kamp.

Men Jakubowski har flere "overraskelser".. Han sier at i spørsmålet om bevisstheten til arbeiderne i forhold Partiet, tok Rosa Luxemburg også "feil".  Rosa Luxemburg så på Partiet som et "produkt av klassens bevissthet". Lenin, på sin side, tok feil fordi han så på klassens eventuelle "revolusjnære bevissthet", som et produkt av Partiet.

Hva mente så Jakubowski sjøl, når han hverken godtok Lenins og Kautskys syn, og heller ikke godtok Rosa Luxemburgs syn? Jo, for Jakubowski var partiet både et produkt av og en produsent av den proletariske bevissthet.

Jakubowski bok er eksemplarisk klar og "lettlest". Den er morsom, og meget original. Den engelske utgaven er på bare 128 sider. Jeg oppfordrer alle som prøver å "tenke sjølvstendig" om temaer og idéer innen marxisme, klassebevisthet og historisk materialisme, og om forholdet mellom "basis" og "overbygning", å skaffe seg denne boka! Den burde oversettes!

S

Vår Not:

1. Ej att förväxla med ”Living Marxism” som gavs ut i slutet på 30-talet i USA, där Paul Mattick var en drivande medlem. Den ”Living Marxism” som här refereras till var RCPs tidning i Storbritannien mellan 1988-2000 och RCP var/är en trotskistisk organisation. Däremot var ”Living Marxism i USA på tretiotalet efterträdaren till International Council Correspondens, med bl.a. Karl Korsch och Paul Mattick som huvudmedarbetare, den bytte namn till ”Living Marxism” 1938, och bytte namn igen till ”New Essays” 1942 då den råds och vänsterkommunistiska gått under jorden före och under andra världskriget.

IKS liv: